Avís legal

Aquest avís legal recull les condicions generals que regulen l’accés i l’ús de la pàgina web acorgue.cat, d’ara endavant «la WEB», del qual n’és titular i propietària l’Associació Catalana de l’Orgue, entitat domiciliada al carrer de Rocafort 242 bis, 08029 (Barcelona), amb CIF G-60250156, d’ara endavant «ACO». L’accés a la WEB és gratuït i la seva visualització no requereix cap registre ni subscripció prèvia. A través de la WEB es facilita informació general de les nostres activitats.

Limitació de responsabilitat

L’ACO no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts o que es puguin produir, de cap naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació, del contingut de la WEB i dels programes que incorpora, i que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu i no limitatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat de la WEB o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

La informació continguda en la WEB és la vigent en la data de l’última actualització, i l’ACO no garanteix l’absència d’errors en l’accés a la WEB ni en el contingut, però, adoptarà les mesures pertinents per evitar-los, corregir-los i/o actualitzar-los tan aviat com es detectin.

L’ACO es reserva el dret de modificar i actualitzar la informació de la WEB, la seva presentació i configuració i les condicions d’accés sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment. Així mateix, l’ACO es reserva el dret de modificar i/o ometre totalment o parcial els continguts de la WEB i restringir-ne l’accés.

En cas que s’hagin de realitzar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, l’ACO es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís l’accés a la WEB, així com el dret de prestació o cancel·lació dels serveis, sense perjudici de procurar posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies ho permetin.

L’ús d’aquesta WEB i la informació que es facilita és responsabilitat de l’usuari. Cap tercer podrà establir una relació de framing entre les seves pàgines web i la WEB. Així mateix, l’ACO no es responsabilitza del contingut de tercers al qual es pugui accedir mitjançant els enllaços continguts a la WEB.

Serveis i productes de la web

La WEB pot contenir enllaços a pàgines web alienes a la mateixa els quals es posen a disposició de l’usuari amb l’única finalitat de facilitar-li l’accés als continguts, productes o serveis que poguessin ser del seu interès i que l’ACO no gestiona ni controla en cap moment.

La inclusió dels enllaços a portals de tercers no implica en cap cas una vinculació entre l’ACO i els titulars dels portals enllaçats. L’ACO no assumeix cap tipus de responsabilitat directa o indirecta en relació amb la licitud, veracitat, utilitat, qualitat o fiabilitat dels serveis i continguts propietat de tercers, o que aquests gestionin o controlin, encara que s’hi pugui accedir a través de la WEB.

A tots els efectes legals, s’entén que qualsevol relació contractual o extracontractual que l’usuari dugui a terme amb tercers contactats mitjançant la WEB es realitza única i exclusivament entre l’usuari i els tercers.

L’usuari accepta que l’ACO no tingui cap responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les negociacions, converses o relacions contractuals o extracontractuals entre l’usuari i tercers contactats per mitjà de la WEB.

L’usuari haurà de prendre coneixement de les indicacions, dels avisos o de les advertències legals que els portals de tercers puguin establir pel seu ús.

Responsabilitat de l’usuari

L’usuari és responsable del compliment de les lleis i reglaments en vigor i de les regles aplicables a l’ús que es realitzi dels productes i aplicacions.

Tanmateix, es prohibeix l’ús de la WEB contrari a la bona fe, en particular i de manera no exhaustiva: la utilització contrària a la normativa espanyola o que infringeixi els drets de tercers; la publicació o transmissió de qualsevol contingut que resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori; alterar o intervenir per mitjans fraudulents pàgines web personals o correus electrònics o sistemes d’altres usuaris o tercers sense la seva autorització; els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri els drets de la propietat intel·lectual de tercers; el recull i/o la utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o que contravingui les disposicions de la Llei Qualificada 29/2021 de protecció de dades personals; la utilització del servidor de correu, el domini i les adreces de correu electrònic amb finalitats de correu no desitjat, bombardeig de correu, suplantació d’identitat, frau sota custòdia de tercers, difusió de virus (troians, etc.) o qualsevol altre tipus d’activitat realitzada amb ànim fraudulent o delictiu.

Queda expressament prohibit accedir, modificar, visualitzar la configuració, l’estructura i els arxius dels servidors de la WEB. Davant qualsevol problema que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat de la WEB com a conseqüència directa d’una actuació negligent de l’usuari, aquest respondrà per la responsabilitat civil i penal que correspongui. L’usuari respectarà els estàndards tècnics disposats per la WEB en l’administració i desenvolupament dels productes utilitzats de manera que no es produeixi un ús abusiu que retardi els servidors i perjudiqui la prestació dels productes o drets d’altres usuaris.

Protecció de dades personals

Si per utilitzar alguns dels serveis de la WEB, l’usuari ha de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal, l’ACO tractarà automàticament aquestes dades i aplicarà les corresponents mesures de seguretat en compliment de la llei orgànica 7/2021, del 26 de maig, de Protecció de Dades Personals. L’usuari pot accedir a la política de privacitat en el moment de cedir les dades i també en aquest enllaç: acorgue.cat/politica-de-privacitat.html.

Cookies

L’ACO es reserva el dret d’utilitzar la tecnologia «cookie» a la WEB, a fi de reconèixer l’usuari freqüent i personalitzar l’ús que realitzi de la mateixa WEB mitjançant la preselecció del seu idioma o continguts més desitjats o específics.

La WEB utilitza cookies de tercers per obtenir dades estadístiques de la navegació dels usuaris per poder millorar l’experiència de navegació. Concretament, la WEB usa els serveis de Google Analytics. L’usuari pot denegar l’ús d’aquestes cookies mitjançant el bàner que apareix en entrar a la web per primera vegada.

L’usuari per eliminar i esborrar totes les cookies d’aquesta WEB, però és possible que la WEB deixi de funcionar o que la qualitat de la pàgina quedi afectada.

Propietat intel·lectual sobre els continguts

Tots els elements que apareixen a la WEB, sense limitació (fotografies, música, sons, animacions, programari, textos, nom de domini, marques, informació i contingut recopilat de tota la web, etc), així com l’estructura, el disseny gràfic i el codi font són propietat de l’ACO, o si s’escau, de tercers que li han cedit els corresponents drets d’ús, i que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar, i que, per tant, estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual.

No es podran realitzar actes totals o parcials de reproducció, publicació, tractament informàtic, distribució, difusió, transformació, compilació, modificació, distribució o comunicació pública de la WEB sense el consentiment previ i per escrit de l’ACO.

L’accés per part de l’usuari als continguts i els serveis de la WEB no implica cap dret pel que fa a la seva transmissió, cessió, utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, objecte de propietat intel·lectual, sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de l’ACO o del tercer titular dels drets, si s’escau.

Els usuaris de la WEB només podran realitzar un ús privat i personal dels seus continguts, és a dir, només tindran dret a visualitzar i realitzar còpies dels continguts per al seu ús personal i exclusiu i hauran d’aplicar aquests drets sobre la base dels principis de bona fe i la normativa aplicable.

Queda absolutament prohibit l’ús de la WEB o de qualsevol dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícites. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest Portal, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual, poden donar lloc a l’exercici de les accions legals pertinents i, si s’escau, a les responsabilitats derivades d’aquest exercici.

Compromisos

L’ACO es compromet a no realitzar publicitat enganyosa. En aquest sentit, no es consideraran publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que es puguin trobar en el contingut de les diferents seccions de la WEB a causa del manteniment i/o de l’actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en aquestes seccions de la WEB a conseqüència d’allò esmentat en aquest apartat, l’ACO es compromet a corregir aquesta situació tan aviat com tingui constància dels esmentats errors.

Acceptació

L’ús de la WEB implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals i de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal en la versió publicada en el moment en què l’usuari accedeix a aquest avís (excepte la política de privacitat, que caldrà acceptar-la expressament). En conseqüència, es recomana que l’usuari llegeixi aquest avís legal cada vegada que accedeixi a la WEB, atès que es poden produir modificacions en les condicions generals, sense perjudici de les condicions particulars que es puguin aplicar a determinats serveis concrets de la WEB.

Legislació i jurisdicció aplicable

Les presents condicions d’accés i ús queden subjectes a la legislació espanyola i a la competència dels seus tribunals.